بستنی اسکوپی

اسکوپ نوتلا

12,000 تومان

بستنی اسکوپی

اسکوپ کارامل

10,000 تومان

بستنی اسکوپی

اسکوپ قهوه

10,000 تومان

بستنی اسکوپی

اسکوپ بیسکوئیت Lotus

10,000 تومان

بستنی اسکوپی

اسکوپ وانیل

10,000 تومان

بستنی اسکوپی

اسکوپ بادام زمینی

10,000 تومان

بستنی اسکوپی

اسکوپ شکلات Kit Kat

10,000 تومان

بستنی اسکوپی

اسوپ بیسکوئیت OREO

10,000 تومان

بستنی اسکوپی

اسکوپ ماست

10,000 تومان

بستنی اسکوپی

اسکوپ آسمان آبی

10,000 تومان

بستنی اسکوپی

جلاتو برانیتو

12,000 تومان

بستنی اسکوپی

اسکوپ پسته

12,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو مخلوط شیر و نسکافه ظرف بزرگ

65,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو مخلوط شیر و نسکافه (لیوانی)

20,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو نسکافه ظرف بزرگ

65,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو نسکافه ظرف متوسط

45,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو نسکافه (لیوانی)

20,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو مخلوط شیر و شکلات ظرف بزرگ

65,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو مخلوط شیر و شکلات ظرف متوسط

45,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو مخلوط شیر و شکلات (لیوانی)

20,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو شکلات ظرف بزرگ

65,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو شکلات ظرف متوسط

45,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو شکلات (لیوانی)

20,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو شیر آلپینا ظرف بزرگ

65,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو شیر آلپینا ظرف متوسط

45,000 تومان

سافت جلاتو (بستنی دستگاهی)

سافت جلاتو شیر آلپینا (لیوانی)

20,000 تومان

آبمیوه های طبیعی

آب پرتقال 400 میلی لیتر

30,000 تومان

آبمیوه های طبیعی

آب پرتقال 1 لیتری

55,000 تومان

آبمیوه های طبیعی

آب پرتقال 1.5 لیتری

85,000 تومان

آبمیوه های طبیعی

آب گریپ فروت 400 میلی لیتر

25,000 تومان

آبمیوه های طبیعی

آب گریپ فروت 1 لیتری

50,000 تومان

آبمیوه های طبیعی

آب گریپ فروت 1.5 لیتری

75,000 تومان

آبمیوه های طبیعی

آب کرفس 400 میلی لیتر

25,000 تومان

آبمیوه های طبیعی

آب کرفس 1 لیتری

40,000 تومان

آبمیوه های طبیعی

آب کرفس 1.5 لیتری

60,000 تومان

آبمیوه های طبیعی

آب هویج 400 میلی لیتر

25,000 تومان

آبمیوه های طبیعی

آب هویج 1 لیتری

40,000 تومان

آبمیوه های طبیعی

آب هویج 1.5 لیتری

60,000 تومان

آبمیوه های طبیعی

آب انار 400 میلی لیتر

30,000 تومان

آبمیوه های طبیعی

آب انار 1 لیتری

55,000 تومان

آبمیوه های طبیعی

آب انار 1.5 لیتری

85,000 تومان

آبمیوه های طبیعی

آب سیب 400 میلی لیتر

28,000 تومان

آبمیوه های طبیعی

آب سیب 1 لیتری

42,000 تومان

آبمیوه های طبیعی

آب سیب 1.5 لیتری

60,000 تومان

آبمیوه های طبیعی ترکیبی

آب سیب کرفس 1.5 لیتری

60,000 تومان

آبمیوه های طبیعی ترکیبی

آب سیب کرفس 1 لیتری

42,000 تومان

آبمیوه های طبیعی ترکیبی

آب سیب کرفس 400 میلی لیتر

28,000 تومان

آبمیوه های طبیعی ترکیبی

آب هویج کرفس 1.5 لیتری

60,000 تومان

آبمیوه های طبیعی ترکیبی

آب هویج کرفس 1 لیتری

40,000 تومان

آبمیوه های طبیعی ترکیبی

آب هویج کرفس 400 میلی لیتر

25,000 تومان

آبمیوه های طبیعی ترکیبی

آب هویج سیب 1.5 لیتری

60,000 تومان

آبمیوه های طبیعی ترکیبی

آب هویج سیب 1 لیتری

42,000 تومان

آبمیوه های طبیعی ترکیبی

آب هویج سیب 400 میلی لیتر

28,000 تومان

آبمیوه های طبیعی ترکیبی

آب پرتقال انار 1.5 لیتری

85,000 تومان

آبمیوه های طبیعی ترکیبی

آب پرتقال انار 1 لیتری

55,000 تومان

آبمیوه های طبیعی ترکیبی

آب پرتقال انار 400 میلی لیتر

30,000 تومان

آبمیوه های طبیعی ترکیبی

آب پرتقال هویج 1.5 لیتری

85,000 تومان

آبمیوه های طبیعی ترکیبی

آب پرتقال هویج 1 لیتری

55,000 تومان

آبمیوه های طبیعی ترکیبی

آب پرتقال هویج 400 میلی لیتر

30,000 تومان